• પૂર્વ ડ્રેજિંગ
 • પૂર્વ ડ્રેજિંગ

ડિસ્ચાર્જ નળી

 • ડિસ્ચાર્જ ડ્રેજિંગ રબર નળી

  ડિસ્ચાર્જ ડ્રેજિંગ રબર નળી

  ઇસ્ટ ડ્રેજિંગ ટ્રેઇલિંગ સક્શન હોપર ડ્રેજર (ટીએસએચડી) અને કટર સક્શન ડ્રેજર (સીએસડી) માટે ડિસ્ચાર્જ હોઝનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પ્રદાન કરી શકે છે જે HDPE પાઇપ અને સ્ટીલ પાઇપ સાથે જોડાય છે.

 • સેન્ડવિચ ફ્લેંજ સાથે ડ્રેજિંગ ડિસ્ચાર્જ નળી

  સેન્ડવિચ ફ્લેંજ સાથે ડ્રેજિંગ ડિસ્ચાર્જ નળી

  પૂર્વડ્રેજિંગનું સંપૂર્ણ ઉકેલ પ્રદાન કરી શકે છેમાટે ડ્રેજિંગ પાઇપલાઇનબંદર અને ચેનલના ડ્રેજિંગમાં અને દરિયાઈ પ્રોજેક્ટ્સમાંથી જમીનનો પુનઃ દાવો કરવા માટે પાછળનું સક્શન હોપર ડ્રેજર (TSHD) અને કટર સક્શન ડ્રેજર (CSD).

 • સ્ટીલ ફ્લેંજ સાથે જેટ પાણીની નળી

  સ્ટીલ ફ્લેંજ સાથે જેટ પાણીની નળી

  સ્ટીલ ફ્લેંજ સાથેના જેટ વોટર હોસનો ઉપયોગ ટ્રેલિંગ સક્શન હોપર ડ્રેજર (TSHD) ડ્રેગમાં થાય છે.ડિસ્ચાર્જ નળી માટે ઉચ્ચ કાર્યકારી દબાણ, વસ્ત્રો-પ્રતિરોધક અને લવચીક એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિબળો છે.

 • આર્મર્ડ રબર ડિસ્ચાર્જ નળી

  આર્મર્ડ રબર ડિસ્ચાર્જ નળી

  ઇસ્ટ ડ્રેજિંગ બંદર અને ચેનલના ડ્રેજિંગમાં ટ્રેઇલિંગ સક્શન હોપર ડ્રેજર (TSHD) અને કટર સક્શન ડ્રેજર (CSD) માટે ડ્રેજિંગ પાઇપલાઇનનો સંપૂર્ણ ઉકેલ પ્રદાન કરી શકે છે અને દરિયાઇ પ્રોજેક્ટ્સમાંથી જમીન પુનઃ દાવો કરી શકે છે.

  અમે જે ડ્રેજ હોસ પ્રદાન કરીએ છીએ તે સંપૂર્ણ વિશ્વસનીયતા અને સલામતી છે જે અત્યંત કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી શકે છે.ડિસ્ચાર્જ નળી માટે ઉચ્ચ કાર્યકારી દબાણ, વસ્ત્રો-પ્રતિરોધક અને લવચીક એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિબળો છે.